Algemene voorwaarden Tornado Events Verhuur

1. Definities:

 

Volendam Verhuur kamer van koophandel inschrijvingsnummer 56881398. 

AV: De onderhavige algemene voorwaarden van Tornado Events Verhuur

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die wordt aangegaan door of met  Tornado Events Verhuur

Huurovereenkomst: Overeenkomst waarbij Tornado Events Verhuur  optreedt als verhuurder van goederen.

Koopovereenkomst: Overeenkomst waarbij Tornado Events Verhuur j  optreedt als verkoper van goederen.

Wederpartij(en): De rechtsperso(o)n(en) of natuurlijke perso(o)n(en) die een overeenkomst sluit(en) met . Tornado Events Verhuur

Partijen: Tornado Events Verhuur en de wederpartij(en) tezamen.

Offerte: Vrijblijvend aanbod van Tornado Events Verhuur  aan een wederpartij.

Opdracht: Verzoek van een wederpartij aan Tornado Events Verhuur voor het leveren van goederen en/of diensten.

Aanvaarding: Schriftelijk akkoord van Tornado Events Verhuur om aan een opdracht te voldoen.

Goederen: Alle materialen, gereedschappen en overige goederen die door Tornado Events Verhuur  in het kader van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst, door Tornado Events Verhuur  aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, geleverd en/of gemonteerd.

Diensten: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden door Tornado Events Verhuur  voor een wederpartij.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tornado Events Verhuur  en wederpartijen. Daarnaast zijn deze AV eveneens van toepassing op alle offertes die Tornado Events Verhuur aan wederpartijen uitbrengt.

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle offertes die door Tornado Events Verhuur aan wederpartijen worden uitgebracht zijn geheel vrijblijvend. Op iedere offerte staat een geldigheidsduur vermeld. Indien een offerte van  Tornado Events Verhuur niet binnen de daarop omschreven termijn wordt geaccepteerd verliest de offerte haar geldigheid en kan op de offerte door de wederpartij geen beroep meer worden gedaan.

3.2. Overeenkomsten met Tornado Events Verhuur komen tot stand zodra Tornado Events Verhuur een door een wederpartij gegeven opdracht en/of aanbod heeft aanvaard. Aanvaarding van de opdracht door Tornado Events Verhuur vindt schriftelijk plaats onder gelijktijdige toezending van de onderhavige AV.

4. Levering en risico

4.1. De Levering van goederen of diensten door Tornado Events Verhuur  aan de wederpartij vindt plaats op een tussen partijen nader overeen te komen wijze.

4.2. Indien partijen overeen komen dat Tornado Events Verhuur  goederen aflevert op een door de wederpartij aangewezen locatie, dan is de wederpartij verplicht ervoor te zorgen dat de door haar aangewezen locatie voor Tornado Events Verhuur goed toegankelijk is. Dat geldt ook indien is overeengekomen dat Tornado Events Verhuur  door haar geleverde goederen op een bepaalde locatie dient op te halen.

4.3. De levertijd van goederen of diensten door Tornado Events Verhuur  aan de wederpartij wordt tussen partijen overeengekomen.

4.4. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Tornado Events Verhuur  krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan. Ook is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van  Tornado Events Verhuur de van Tornado Events Verhuur  gehuurde goederen van een in de huurovereenkomst aangegeven werklocatie te verwijderen en naar een andere locatie te verplaatsen.

5. Eigendomsvoorbehoud bij koopovereenkomst

5.1. Indien sprake is van een koopovereenkomst tussen Tornado Events Verhuur en een wederpartij blijven de door de wederpartij van  Tornado Events Verhuur gekochte en door Tornado Events Verhuur geleverde goederen in eigendom bij Tornado Events Verhuur totdat de wederpartij de koopsom volledig heeft betaald aan Tornado Events Verhuur. Pas na betaling van de volledige koopsom verkrijgt de wederpartij de eigendom over de betreffende goederen.

5.2. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Tornado Events Verhuur krachtens koopovereenkomst geleverde goederen onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan, zolang de volledige koopprijs nog niet door de wederpartij aan Tornado Events Verhuur  is betaald.

6. Betalingen

6.1. Alle bedragen die door een wederpartij aan Tornado Events Verhuur moeten worden betaald krachtens een overeenkomst, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de wederpartij aan Tornado Events Verhuur te worden betaald.

6.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tornado Events Verhuur  mag door een wederpartij niet worden verrekend.

6.3. Indien een wederpartij niet aan zijn onder 5.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Tornado Events Verhuur gerechtigd een redelijk bedrag aan buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen.

6.4. Indien een wederpartij niet aan zijn onder 5.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Tornado Events Verhuur gerechtigd haar vordering op de wederpartij door een derde te laten incasseren. Alle hiermee gepaard gaande buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De omvang van deze kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend bepaald door de hoogte van de facturen van een door Tornado Events Verhuur ingeschakelde advocaat, incassobureau en/of deurwaarder alsmede de overige proceskosten van een gerechtelijke procedure.

6.5. Prijzen zijn ex BTW

7. Zorgplicht wederpartij

7.1. De wederpartij is verplicht om alle door Tornado Events Verhuur  aan de wederpartij krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen te bewaren en te onderhouden als een goed huisvader/huurder. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor alle door Tornado Events Verhuur aan de wederpartij krachtens een huurovereenkomst geleverde goederen vanaf het moment van aflevering tot het moment dat de goederen weer in bezit zijn van  Tornado Events Verhuur

7.2. Storingen aan door Tornado Events Verhuur krachtens huurovereenkomst geleverde goederen dienen onmiddellijk schriftelijk aan  Tornado Events Verhuur te worden gemeld. Indien nodig wordt door Tornado Events Verhuur voor vervangende goederen gezorgd. Algehele of gedeeltelijke restitutie van de overeengekomen huurprijs is uitgesloten.

7.3. De wederpartij is ingeval van vermissing, diefstal, beschadiging, vergaan en/of verduistering van de door Tornado Events Verhuur krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen, verplicht dit onmiddellijk schriftelijk bij  Tornado Events Verhuur te melden.

7.4. Het is de wederpartij verboden de krachtens een huurovereenkomst door Tornado Events Verhuur ter beschikking gestelde goederen geheel of gedeeltelijk te demonteren, tenzij het gaat om de gebruikelijke uitwisseling van accessoires als bijvoorbeeld zaagbladen en boren.

7.5. Het is de wederpartij verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Tornado Events Verhuur reparatiewerkzaamheden te verrichten of te laten verrichten aan krachtens een huurovereenkomst door Tornado Events Verhuur aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen.

7.6. De wederpartij is verplicht de door Tornado Events Verhuur  geleverde goederen te gebruiken met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksinstructies behorende bij de betreffende goederen.

8. Verzekering en schade

8.1. De wederpartij is verplicht om alle krachtens een huurovereenkomst door Tornado Events Verhuur aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen te verzekeren tegen de nieuwwaarde van die goederen. Die verzekering dient te gelden voor alle soorten schades en diefstal. De wederpartij is gehouden om iedere uitkering uit hoofde van een dergelijke verzekering aan Tornado Events Verhuur  door te betalen binnen 14 dagen nadat de verzekering tot uitkering aan de wederpartij is overgegaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.

8.2. De wederpartij is gehouden om alle ontstane schade aan door Tornado Events Verhuur krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen aan Tornado Events Verhuur  te vergoeden. De schade wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van die goederen. Ook is de wederpartij gehouden alle schade die het gevolg is van diefstal van de door Tornado Events Verhuur geleverde goederen, aan Tornado Events Verhuur  te vergoeden.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1. Tornado Events Verhuur is niet aansprakelijk voor alle schades van een wederpartij en/of derden die voortvloeien uit de ondeugdelijkheid van door Tornado Events Verhuur geleverde goederen en/of verrichte diensten.

9.2. Tornado Events Verhuur is daarnaast niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, schuld en/of nalatigheid van de wederpartij en/of derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Tornado Events Verhuur  is Nederlands recht van toepassing.

10.2. De rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Tornado Events Verhuur en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de Rechtbank Haarlem, sector kanton locatie Zaandam, bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

 

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam KvK.nr: 56881398